2019

1. Arifa Jamil, S. Fareed, N. Tiwari, Chuanbo Li, Buwen Cheng, Xiulai Xu, M. A. Rafiq. Effect of titanium doping on conductivity, density of states and conduction mechanism in ZnO thin film. Applied Physics A April 2019, 125:238

2. Kai Peng, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Chenjiang Qian, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Shan Xiao and Xiulai Xu. Tuning the carrier tunneling in a single quantum dot with a magnetic field in Faraday geometry . Appl. Phys. Lett. 114, 091109 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5087446

3. Chenjiang Qian, Xin Xie, Jingnan Yang, Kai Peng, Shiyao Wu, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Matthew J. Steer, Iain G. Thayne, Kuijuan Jin, Changzhi Gu, and Xiulai Xu. Enhanced Strong Interaction between Nanocavities and p-shell Excitons Beyond the Dipole Approximation. PHYSICAL REVIEW LETTERS 122, 087401 (2019)

4. Sergio Battiato, Shiyao Wu, Valentina Zannier, Andrea Bertoni, Guido Goldoni, Ang Li, Shan Xiao, Xiao Dong Han, Fabio Beltram, Lucia Sorba, Xiulai Xu and Francesco Rossella. Polychromatic emission in a wide energy range from InP-InAs-InP multi-shell nanowires. Nanotechnology [Accepted Manuscript] (2019) [doi://10.1088/1361-6528/aafde4]

5. Kai Peng, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Chenjiang Qian, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Shushu Shi, Jiongji He, and Xiulai Xu. Giant Photocurrent Enhancement by Coulomb Interaction in a Single Quantum Dot for Energy Harvesting. Phys. Rev. Applied 11, 024015 (2019)

2018

1. Wen Xiong, Xiulai Xu, Jun-Wei Luo, Ming Gong, Shu-Shen Li and Guang-Can Guo . Fundamental Intrinsic Lifetimes in Semiconductor Self-Assembled Quantum Dots. PHYSICAL REVIEW APPLIED 10,044009 (2018)

2. Hailing Wang, Wenqi Wei, Jianhuan Wang, Qi Feng, Shiyao Wu, Huaixin Yang, Xiulai Xu, Ting Wang and Jianjun Zhang. Catalyst-free growth of lateral InAs nanowires. Journal of Crystal Growth [Volume 498, 15 September 2018, Pages 209-213] [doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.06.025]

3. Chenjiang Qian, Shiyao Wu, Feilong Song, Kai Peng, Xin Xie, Jingnan Yang, Shan Xiao, Matthew J. Steer, Iain G. Thayne, Chengchun Tang, Zhanchun Zuo, Kuijuan Jin, Changzhi Gu, and Xiulai Xu. Two-Photon Rabi Splitting in a Coupled System of a Nanocavity and Exciton Complexes. Physical Review Letters 120, 213901 (2018)[doi:10.1103/PhysRevLett.120.213901]

4. Ling Lu * , Rongjuan Liu, Xiulai Xu, Chen Ge, Kuijuan Jin, Li Wang, and Guozhen Yang. Light-matter interactions. Science [doi:10.1126/science.360.6389.673-b ]

5. Hassan Ali, Yunyan Zhang, Jing Tang, Kai Peng, Sibai Sun, Yue Sun, Feilong Song, Attia Falak, Shiyao Wu, Chenjiang Qian, Meng Wang, Zhanchun Zuo, Kui‐Juan Jin, Ana M. Sanchez, Huiyun Liu, Xiulai Xu. High‐Responsivity Photodetection by a Self‐Catalyzed Phase‐Pure p‐GaAs Nanowire. Small 14(17),1704429 (2018) [doi:10.1002/smll.201704429]

6. Jiesu Wang, Kuijuan Jin, Hongbao Yao, Junxing Gu, Xiulai Xu, Chen Ge, Can Wang, Meng He, Guozhen Yang. Temperature-dependent phase transition in barium titanate crystals probed by second harmonic generation. Appl. Phys. Lett. 112(10),102904 (2018) [doi:10.1063/1.5023293]

7. Jing Tang, Xiu-Lai Xu. Magneto-optical properties of self-assembled InAs quantum dots for quantum information processing. Chin. Phys. B 27(2),027804 (2018) [doi: 10.1088/1674-1056/27/2/027804]

2017

1. Kai Peng, Shiyao Wu, Jing Tang, Feilong Song, Chenjiang Qian, Sibai Sun, Shan Xiao, Meng Wang, Hassan Ali, David A. Williams, and Xiulai Xu. Probing the Dark-Exciton States of a Single Quantum Dot Using Photocurrent Spectroscopy in a Magnetic Field. Phys. Rev. Applied 8, 064018 (2017) [doi:10.1103/PhysRevApplied.8.064018]

2. J. D. Mar, J. J. Baumberg, X. L. Xu, A. C. Irvine, and D. A. Williams. Precise measurements of the dipole moment and polarizability of the neutral exciton and positive trion in a single quantum dot. Phys. Rev. B 95, 201304(R) (2017) [doi:10.1103/PhysRevB.95.201304]

3. Yunyan Zhang, Ana M. Sanchez, Martin Aagesen, Yue Sun, Jiang Wu, Dongyoung Kim, Pamela Jurczak, Suguo Huo, Xiulai Xu and Huiyun Liu. Influence of droplet size on the growth of high-quality self-catalyzed GaAsP nanowires. Proc. SPIE 10114, Quantum Dots and Nanostructures: Growth, Characterization, and Modeling XIV, 101140K [doi:10.1117/12.2249878]

4. Chenjiang Qian, Xin Xie, Jingnan Yang, Yanhui Zhao, Jing Tang, Xiulai Xu. Coupling of Two-dimensional Slab Photonic Crystal Cavities and Waveguides. 激光与光电子学进展, 54(3), 030001 (2017) [DOI:10.3788/lop54.030001]

5. Hassan Ali, Attia Falak, M A Rafiq, Usman Khan, Shafqat Karim, Adeela Nairan, Tang Jing, Yue Sun, Sibai Sun, Chenjiang Qian and Xiulai Xu. Temperature Dependent Dielectric and Electric Modulus Properties of ZnS Nano Particles. Semiconductor Science and Technology, 32(3) (2017)

6. Yue Sun, Feilong Song, Chenjiang Qian, Kai Peng, Sibai Sun, Yanhui Zhao, Zelong Bai, Jing Tang, Shiyao Wu, Hassan Ali, Fang Bo, Haizheng Zhong, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu. High-Q microcavity enhanced optical properties of CuInS2/ZnS colloidal quantum dots towards non-photodegradation. ACS Photonics, 4(2),369 (2017) [doi: 10.1021/acsphotonics.6b00843]

7. Wan Qian, Jin KuiJuan, Wang JieSu, Yao HongBao, Gu JunXing, Guo HaiZhong, Xu XiuLai, Yang GuoZhen . Modulation of ultrafast laser-induced magnetization precession in BiFeO3-coated La0.67Sr0.33MnO3 thin films. SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy 60(4), 047511(2017) [doi: 10.1007/s11433-017-9006-8]

2016

1. Jie-su Wang, Kui-juan Jin, Hai-zhong Guo, Jun-xing Gu, Qian Wan, Xu He, Xiao-long Li, Xiu-lai Xu & Guo-zhen Yang. Evolution of structural distortion in BiFeO3 thin films probed by second-harmonic generation. Scientific Reports 6, 38268 (2016) [doi:10.1038/srep38268]

2. Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Kangsheng Qiu, Jing Tang, Yue Sun, Kuijuan Jin & Xiulai Xu. Gain enhanced Fano resonance in a coupled photonic crystal cavity-waveguide structure. Scientific Reports 6, 33645 (2016) [doi:10.1038/srep33645]

3. Zhao Yan-Hui, Qian Chen-Jiang, Tang Jing, Sun Yue, Peng Kai, Xu Xiu-Lai. Effects of location and polarization of a dipole source on the excitation of a photonic crystal H1 cavity. Acta Physica Sinica 65(13): 134206 (2016)

4. Hassan Ali, Usman Khan, M. A. Rafiq, Attia Falak, Adeela Narain, Tang Jing, and Xiulai Xu. Richardson-Schottky transport mechanism in ZnS nanoparticles. AIP Advances 6, 055306 (2016)

5. Wenpeng Hou, Ning-Jiu Zhao, Dongli Meng, Jing Tang, Yi Zeng, Yu Wu, Yangziwan Weng, Chungui Cheng, Xiulai Xu, Yi Li, Jian-Ping Zhang, Yong Huang, Christopher W. Bielawski, and Jianxin Geng. Controlled Growth of Well-Defined Conjugated Polymers from the Surfaces of Multiwalled Carbon Nanotubes: Photoresponse Enhancement via Charge Separation. ACS NANO (2016) [doi:10.1021/acsnano.6b00673]

6. Yue Sun, Chenjiang Qian, Kai Peng, Zelong Bai, Jing Tang, Yanhui Zhao, Shiyao Wu, Hassan Ali, Feilong Song, Haizheng Zhong, and Xiulai Xu. Recombination processes in CuInS2/ZnS nanocrystals during steady-state photoluminescence. Appl. Phys. Lett. 108, 041106 (2016)

7. J. D. Mar, J. J. Baumberg, X. L. Xu, A. C. Irvine, and D. A. Williams. Electrical control of quantum-dot fine-structure splitting for high-fidelity hole spin initialization. Phys. Rev. B 93, 045316, (2016)

8. Jing Zhang, Jinhuan Wang, Peng Chen, Yue Sun, Shuang Wu, Zhiyan Jia, Xiaobo Lu, Hua Yu, Wei Chen, Jianqi Zhu, Guibai Xie, Rong Yang, Dongxia Shi, Xiulai Xu, Jianyong Xiang, Kaihui Liu, Guangyu Zhang. Observation of Strong Interlayer Coupling in MoS2/WS2 Heterostructures. Advanced Materials 28, 1950 (2016)

9. Yunyan Zhang, Ana M. Sanchez, Yue Sun, Jiang Wu, Martin Aagesen, Suguo Huo, Dongyoung Kim, Pamela Jurczak, Xiulai Xu, and Huiyun Liu. Influence of Droplet Size on Growth of Self-Catalyzed Ternary GaAsP Nanowires. Nano Lett. 16, 1237 (2016)

10. Shuo Cao, Jing Tang, Yue Sun, Kai Peng, Yunan Gao, Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Sibai Sun, Hassan Ali, Yuting Shao, Shiyao Wu, Feilong Song, David A. Williams, Weidong Sheng, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu. Observation of coupling between zero- and two-dimensional semiconductor systems based on anomalous diamagnetic effects. Nano Research, 9, 306 (2016)

11. Yuan Yuan, Lu Xiao-Gang, Bai Jin-Hai, Li Jian-Jun, Wu Ling-An, Fu Pan-Ming, Wang Ru-Quan, Zuo Zhan-Chun. One-dimensional far-detuned optical lattice realized with a multimode 1064 nm laser. Acta Physica Sinica, 65(4),043701 (2016) [doi:10.7498/aps.65.043701]

2015

1. Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Kangsheng Qiu, Yunan Gao and Xiulai Xu. Ultrafast optical switching using photonic molecules in photonic crystal waveguides. Optics Express Vol. 23, Iss. 7, pp. 9211–9220 (2015)

2. Wen-jia Zhou, Kui-juan Jin, Hai-zhong Guo, Xu He, Meng He, Xiu-lai Xu, Hui-bin Lu and Guo-zhen Yang. Significant enhancement of photovoltage in artificially designed perovskite oxide structures. Appl. Phys. Lett. 106, 131109 (2015)

3. Jing Tang, Weidong Geng & Xiulai Xu. Quantum Interference Induced Photon Blockade in a Coupled Single Quantum Dot-Cavity System. Scientific Reports 5, 9252 (2015) [doi:10.1038/srep09252]

4. Shuo Cao, Jing Tang, Yunan Gao, Yue Sun, Kangsheng Qiu, Yanhui Zhao, Min He, Jin-An Shi, Lin Gu, David A. Williams, Weidong Sheng, Kuijuan Jin & Xiulai Xu. Longitudinal wave function control in single quantum dots with an applied magnetic field. Scientific Reports 5, 8041. (2015) [doi:10.1038/srep08041]

5. Xiaogang Lu, Xingxu Miao, Jinhai Bai, Liya Pei, Meng Wang, Yanlei Gao, Ling-An Wu, Panming Fu, Ruquan Wang, Zhanchun Zuo. Transition from Autler–Townes splitting to electromagnetically induced transparency based on the dynamics of decaying dressed states. Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics, 48(5), 055003 (2015) [doi:10.1088/0953-4075/48/5/055003]

6. Wang Meng, Lu Xiao-Gang, Bai Jin-Hai, Pei Li-Ya, Miao Xing-Xu, Gao Yan-Lei, Wu Ling-An, Fu Pan-Ming, Yang Shi-Ping, Pang Zhao-Guang, Wang Ru-Quan, Zuo Zhan-Chun. Kramers-Kronig relation in a Doppler-broadened Λ-type three-level system. Chin. Phys. B, 24(11),114205 (2015) [DOI: 10.1088/1674-1056/24/11/114205]

7. Lu Xiao-Gang, Miao Xing-Xu, Bai Jin-Hai, Yuan Yuan, Wu Ling-An, Fu Pan-Ming, Wang Ru-Quan, Zuo Zhan-Chun. Crossover between electromagnetically induced transparency and Autler-Townes splitting with dispersion. Chin. Phys. B, 24(9),94204 (2015) [DOI: 10.1088/1674-1056/24/9/094204]

8. Wang Meng, Bai Jin-Hai, Pei Li-Ya, Lu Xiao-Gang, Gao Yan-Lei, Wang Ru-Quan, Wu Ling-An, Yang Shi-Ping, Pang Zhao-Guang, Fu Pan-Ming, Zuo Zhan-Chun. Electromagnetically induced transparency in a near-resonance coupling field. Acta Physica Sinica, 64(15),154208 (2015) [DOI: 10.7498/aps.64.154208]

9. Bai Jin-Hai, Lu Xiao-Gang, Miao Xing-Xu, Pei Li-Ya, Wang Meng, Gao Yan-Lei, Wang Ru-Quan, Wu Ling-An, Fu Pan-Ming, Zuo Zhan-Chun. Analysis on the absorption curve asymmetry of electromagnetically induced transparency in Rb87 cold atoms. Acta Phys. Sin, 64(3),034206 (2015) [doi:10.7498/aps.64.034206]

10. Gao Yanlei, Lu Xiaogang, Bai Jinhai, Wang Meng, Wu Ling-an, Wang Ruquan, Pang Zhaoguang, Yang Shiping, Fu Panming, Zuo Zhanchun. Avalanche Luminescence Crosstalk between Avalanche Photodiodes. Acta Optica Sinica, 35(7),0727004 (2015) [DOI:10.3788/aos201535.0727004]

2014

1. Jonathan D. Mar, Jeremy J. Baumberg, Xiulai Xu, Andrew C. Irvine, and David A. Williams. Ultrafast high-fidelity initialization of a quantum-dot spin qubit without magnetic fields. Phys. Rev. B 90, 241303(R) (2014)

2. Shuo Cao and Xiulai Xu. Microcavity enhanced single-photon emission from single semiconductor quantum dots. Physics, 43(11), 740-748 (2014)

3. Jing Tang, Shuo Cao, Yunan Gao, Yue Sun, Weidong Geng, David A. Williams, Kuijuan Jin and Xiulai Xu. Charge state control in single InAs/GaAs quantum dots by external electric and magnetic fields. Appl. Phys. Lett. 105, 041109 (2014)

4. Kangsheng Qiu, Yanhui Zhao, Baohua Feng and Xiulai Xu. Whispering gallery modes in a bent ZnO microwire. Acta Physica Sinica, 63(17), 177802 (2014)

5. JI Xiao-Fan, XU Zheng, CAO Shuo, QIU Kang-Sheng, TANG Jing, ZHANG Xi-Tian and XU Xiu-Lai. Single-ZnO-Nanobelt Based Single-Electron Transistors. Chin. Phys. Lett. 31(06), 067303 (2014)

6. Kangsheng Qiu, Yanhui Zhao, Yunan Gao, Xiangbo Liu, Xiaofan Ji, Shuo Cao, Jing Tang, Yue Sun, Dongxiang Zhang, Baohua Feng, and Xiulai Xu. Refractive index of a single ZnO microwire at high temperatures. APPLIED PHYSICS LETTERS 104, 081109 (2014)

2013

1. F.S.F. Brossard, B.P.L. Reid, C.C.S. Chan, X. L. Xu, J. P. Griffiths, D.A. Williams, R. Murray, and R.A. Taylor. Confocal microphotoluminescence mapping of coupled and detuned states in photonic molecules. OPTICS EXPRESS, 21, 16934 (2013)

2. J. D. Mar, J. J. Baumberg, X. L. Xu, A. C. Irvine, C. Stanley, and D. A. Williams. High-resolution photocurrent spectroscopy of the positive trion state in a single quantum dot. PHYSICAL REVIEW B 87, 155315 (2013)

3. Shuo Cao, Xiaofan Ji, Kangsheng Qiu, Yunan Gao, Yanhui Zhao, Jing Tang, Zheng Xu, Kuijuan Jin*, and Xiulai Xu*. Resolving exciton diffusion in InGaAs quantum wells using micro-photoluminescence mapping with a lateral excitation. Semicond. Sci. Technol. 28 (2013)

4. Liya Pei, Xiaogang Lu, Jinhai Bai, Xingxu Miao, Ruquan Wang, Ling-An Wu, Shiwei Ren, Zhiyong Jiao, Huafeng Zhu, Panming Fu*, and Zhanchun Zuo*. Resonant stimulated Raman gain and loss spectroscopy in Rb atomic vapor. PHYSICAL REVIEW A 87, 063822 (2013)

2011 & Before

1. J. D. Mar, X. L. Xu, J. J. Baumberg, A. C. Irvine, C. Stanley, and D. A. Williams. Electrically-tunable hole tunnelling from a single self-assembled quantum dot embedded in an n-i-Schottky photovoltaic cell. APPLIED PHYSICS LETTERS 99, 031102 (2011)

2. J. D. Mar, X. L. Xu, J. J. Baumberg, A. C. Irvine, C. Stanley, and D. A. Williams. Voltage-controlled electron tunnelling from a single self-assembled quantum dot embedded in a two-dimensional-electron-gas-based photovoltaic cell. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 110, 053110 (2011)

3. J. D. Mar, X. L. Xu, J. J. Baumberg, F. S. F. Brossard, A. C. Irvine, C. Stanley, and D. A. Williams. Bias-controlled single-electron charging of a self-assembled quantum dot in a two-dimensional-electron-gas-based n-i-Schottky diode. Phys. Rev. B 83, 075306 (2011) [doi:10.1103/PhysRevB.83.075306]
--- Editors' Suggestion

4. J. D. Mar, X. L. Xu, J. S. Sandhu, A. C. Irvine, M. Hopkinson, and D. A. Williams. Electrical control of fine-Structure splitting in self-assembled quantum dots for entangled photon pair creation. APPLIED PHYSICS LETTERS, 97, 221108 (2010) [doi:10.1063/1.3522655]

5. Xiulai Xu, Andrew C. Irvine, Yang Yang, Xitian Zhang, and David A. Williams. Coulomb oscillations of indium-doped ZnO nanowire transistors in a magnetic field. PHYSICS REVIEW B 82, 195309 (2010)

6. Xiulai Xu, Frederic Brossard, David A. Williams, Daniel Collins, Mark Holmes, Robert A Taylor, Xitian Zhang. Cavity modes of tapered ZnO nanowires. NEW JOURNAL OF PHYSICS 12, 083052 (2010)

7. F.S.F. Brossard, Xiulai Xu (co-first author), D.A. Williams, M. Hadjipanayi, Mark Hopkinson and R.A. Taylor. Strongly coupled single quantum dot in a photonic crystal waveguide cavity. APPLIED PHYSICS LETTERS 97, 111101 (2010)
--- News on Physorg.com: http://www.physorg.com/news206011053.html;
--- One of most downloaded papers (Second) in September 2010 of APL

8. Xiulai Xu, Hugh Baker, and David A. Williams. Highly sensitive, photon number resolved detection mediated by phonons using δ-doped GaAs. NANO LETTERS. 10, 1364 (2010) [doi:10.1021/nl904296p]

9. X. H. Yang, Xiulai Xu, X. P. Wang, H. Q. Ni, Q. Han, Z. C. Niu and D. A. Williams. Optically controlled quantum dot gated transistors with high on/off ratio. APPLIED PHYSICS LETTERS, 96, 083503 (2010) [doi:10.1063/1.3323101]

10. Xiulai Xu, Frederic Brossard, David A. Williams, Daniel Collins, Mark Holmes, Robert A Taylor, Xitian Zhang. Mapping cavity modes of ZnO nanobelts. APPLIED PHYSICS LETTERS, 94, 231103 (2009)
--- One of most downloaded papers in June 2009 of APL

11. J. Wunderlich, A. C. Irvine, Jairo Sinova, B. G. Park, Xiulai Xu, B. Kaestner, V. Novak, and T. Jungwirth. Spin-injection Hall effect in a planar photovoltaic cell. NATURE PHYSICS 5, 675 (2009) [arXiv:0811.3486]
--- View of the paper: http://www.nature.com/nphys/journal/v5/n9/full/nphys1387.html

12. Xiulai Xu, Frederic Brossard, Kiyotaka Hammura, David A. Willliams, B. Alloing, L. H. Li and Andrea Fiore. 'Plug and play' single photons at 1.3μm approaching GHz operation. APPLIED PHYSICS LETTERS 93, 021124 (2008)

13. Xiulai Xu, Aleksey Andreev and David A Williams. Manipulating quantum-confined Stark shift in electroluminescence from quantum dots with side gates. NEW JOURNAL PHYSICS 10, 053036 (2008)

14. Xiulai Xu, Ian Toft, Richard T. Phillips, Jonathan Mar, Kiyotaka Hammura and David A. Williams. 'Plug and play' single-photon sources. APPLIED PHYSICS LETTERS 90, 061103 (2007)
--- News on Physorg.com: http://www.physorg.com/news93186595.html;
--- The most downloaded paper in Feb 2007 of APL

15. Xiulai Xu, David A. Williams, and John R. A. Cleaver. Electroluminescence from coupled InGaAs/GaAs quantum dots embedded in lateral p-i-n junctions. APPLIED PHYSICS LETTERS 89, 091120 (2006)

16. Xiulai Xu, David A. Williams, and John R. A. Cleaver. Splitting of excitons and biexcitons in coupled InAs quantum dot molecules. APPLIED PHYSICS LETTERS 86, 012103 (2005)

17. Xiulai Xu, David A. Williams, and John R. A. Cleaver. Electrically pumped single-photon sources in lateral p-i-n junction. APPLIED PHYSICS LETTERS 85, 3238 (2004)

18. Xiulai Xu, S. P. Lau, J. S. Chen, et al.. Polycystalline ZnO thin films on Si (1 0 0) deposited by filtered cathodic vacuum arc. JOURNAL CRYST GROWTH 223, 201 (2001) [Cited > 100 times]

19. Xiulai Xu, Z. Xu, Y. B. Hou, et al.. Ultraviolet-blue electroluminescence from Gd3Ga5O12:Ag. APPLIED PHYSICS LETTERS 77(5), 672 (2000)

20. Xiulai Xu, X. H. Chen, Y. B. Hou, et al.. Blue electroluminescence from tris-(8-hydroxyquinoline) aluminum thin film. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 325(4), 420. (2000)

Patent

1. Xiulai Xu and David A Williams. Photodetector relying on phonon detection. EP2224497 (2010)

2. Xiulai Xu and David A Williams. Single-photon source. EP2202550 (2010)

3. 芦小刚,王如泉,左战春. 一种具有温控调节装置的干涉滤波器. (专利申请号: 201510233910.9)

4. 芦小刚,王如泉,左战春. 基于高斯白噪声的激光展宽装置和方法. (专利申请号: 201510227038.7)

Book

1. Xiulai Xu, Aleksey Andreev and David A Williams. 'Quantum Coupling in Quantum Dot Molecules', in Self-Assembled Quantum Dots. Springer, Chapter 8, (2008) P239