2022

1. Danjie Dai, Xinyan Wang, Jingnan Yang, Jianchen Dang, Yu Yuan, Bowen Fu, Xin Xie, Longlong Yang, Shan Xiao, Shushu Shi, Sai Yan, Rui Zhu, Zhanchun Zuo, Can Wang, Kuijuan Jin, Qihuang Gong and Xiulai Xu. Single charge control of localized excitons in heterostructures with ferroelectric thin films and two-dimensional transition metal dichalcogenides. Nanoscale, 14,14537(2022)

2. Yuechen Lei, Zhi-Gang Hu, Min Wang, Yi-Meng Gao, Zhanchun Zuo, Xiulai Xu, Bei-Bei Li. Fully reconfigurable optomechanical add-drop filters. Applied Physics Letters, 121,181110(2022)

3. Hao Yang, Zhi-Gang Hu, Yuechen Lei, Xuening Cao, Min Wang, Jialve Sun, Zhanchun Zuo, Changhui Li, Xiulai Xu, and Bei-Bei Li. High-Sensitivity Air-Coupled Megahertz-Frequency Ultrasound Detection Using On-Chip Microcavities. Physical Review Applied, 18,034035(2022)

4. Wenning Ren, Kuijuan Jin, Cheng Ma, Chen Ge, Erjia Guo, Can Wang, Xiulai Xu and Guozhen Yang. Manipulating the electronic structure and physical properties in monolayer Mo2I3Br3via strain and doping. Nanoscale, 10,1039(2022)

5. Longlong Yang, Xin Xie, Jingnan Yang, Mengfei Xue, Shiyao Wu, Shan Xiao, Feilong Song, Jianchen Dang, Sibai Sun, Zhanchun Zuo, Jianing Chen*, Yuan Huang, Xingjiang Zhou, Kuijuan Jin, Can Wang, and Xiulai Xu. Strong Light–Matter Interactions between Gap Plasmons and Two-Dimensional Excitons under Ambient Conditions in a Deterministic Way. Nano Letter, 22, 2177(2022)

6. Shi Shu-Shu, Xiao Shan, Xu Xiu-Lai. Chiral optical transport of quantum dots with different diamagnetic behaviors in a waveguide. Acta Physica Sinica, 71, 6(2022)

7. Xin Xie, Xiulai Xu. Coupling between quantum dots and photonic crystal cavities . Chinese Science Bulletin-Chinese, 67, 54(2022)

8. Jianchen Dang, Mingwei Yang, Xin Xie, Zhen Yang, Danjie Dai, Zhanchun Zuo, Can Wang, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu. Enhanced Valley Polarization in WS2/LaMnO3 Heterostructure. Small,18,2106029(2022)

2021

1. Yan Sai, Xie Xin, Xu Xiulai. Research progress of topological lasers (Invited). Infrared and Laser Engineering, 50, 3788(2021)

2. Hongbao Yao,Kuijuan Jin,Zhen Yang,Qinghua Zhang,Wenning Ren,Shuai Xu,Mingwei Yang,Lin Gu,Er-Jia Guo,Chen Ge,Can Wang,Xiulai Xu,Dongxiang Zhang,Guozhen Yang. Ferromagnetic Enhancement in LaMnO3 Films with Release and Flexure. Advanced Materials Interfaces,17,2101499(2021)

3. Wen-ning Ren, Kuijuan Jin, Er-Jia Guo, Chen Ge, Can Wang, Xiulai Xu, Hongbao Yao, Litong Jiang, and Guozhen Yang. Strain-engineered high-temperature ferromagnetic oxygen-substituted NaMnF3from first principles. Physical Review B,104,174428(2021)

4. Xin Xie , Xiulai Xu. Coupling between quantum dots and photonic crystal cavities. Chinese Science Bulletin

5. Xin Xie, Jianchen Dang, Sai Yan, Weixuan Zhang, Huiming Hao, Shan Xiao, Shushu Shi, Zhanchun Zuo, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Xiangdong Zhang, Can Wang, and Xiulai Xu. Optimization and robustness of the topological corner state in second-order topological photonic crystals. Optics Express, 29,30735(2021)

6. Jianyu Du, Dongang Xie, Qinghua Zhang, Hai Zhong, Fanqi Meng, Xingke Fu, Qinchao Sun. Hao Ni, Tao Li, Er-jia Guo, Haizhong Guo, Meng He, Can Wang, Lin Gu, Xiulai Xu, Guangyu Zhang, Guozhen Yang, Kuijuan Jin, Chen Ge. A robust neuromorphic vision sensor with optical control of ferroelectric switching. Nano Energy, 89,106439(2021)

7. Xin Xie, Sai Yan, Jianchen Dang, Jingnan Yang, Shan Xiao, Yunuan Wang, Shushu Shi, Longlong Yang, Danjie Dai, Yu Yuan, Nan Luo, Ting Cui, Gaohong Chi, Zhanchun Zuo, Bei-Bei Li, Can Wang, and Xiulai Xu. Topological Cavity Based on Slow-Light Topological Edge Mode for Broadband Purcell Enhancement. Physical Review Applied, 16,014036(2021)

8. Shan Xiao, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Wenqi Wei, Shushu Shi, Feilong Song, Jianchen Dang, Sibai Sun, Longlong Yang, Yunuan Wang, Sai Yan, Zhanchun Zuo, Ting Wang, Jianjun Zhang, Kuijuan Jin, Xiulai Xu. Chiral Photonic Circuits for Deterministic Spin Transfer. Laser & Photonics Reviews, 8,202100009(2021)

9. Giorgos Boras, Xuezhe Yu,*H. Aruni Fonseka, George Davis, Anton V. Velichko, James A. Gott,Haotian Zeng, Shiyao Wu, Patrick Parkinson, Xiulai Xu, David Mowbray, Ana M. Sanchez,and Huiyun. Self-Catalyzed AlGaAs Nanowires and AlGaAs/GaAs Nanowire-Quantum Dots on Si Substrates. The Journal of Physical Chemistry C, 26 June,2021

10. Mingwei Yang, Kuijuan Jin, Hongbao Yao, Qinghua Zhang, Yiru Ji, Lin Gu, Wenning Ren, Jiali Zhao, Jiaou Wang, Er-Jia Guo, Chen Ge, Can Wang, Xiulai Xu, Qiong Wu, Guozhen Yang. Emergent Magnetic Phenomenon with Unconventional Structure in Epitaxial Manganate Thin Films . Advanced Science, 13,2100177(2021)

11. Jingnan Yang, Shushu Shi, Xin Xie, Shiyao Wu, Shan Xiao, Feilong Song, Jianchen Dang, Sibai Sun, Longlong Yang, Yunuan wang, Zi-Yong Ge, Bei-Bei Li, Zhanchun Zuo, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu. Enhanced emission from a single quantum dot in a microdisk at a deterministic diabolical point. Optics Express, 29,14231(2021)

12. Shan Xiao, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Wenqi Wei, Shushu Shi, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Longlong Yang, Yunuan Wang, Zhanchun Zuo, Ting Wang, Jianjun Zhang, and Xiulai Xu. Position-dependent chiral coupling between single quantum dots and cross waveguides. Appl. Phys. Lett, 118,091106(2021)

13. Wen-ning Ren, Kui-juan Jin, Jie-su Wang, Chen Ge, Er-Jia Guo, Cheng Ma, Can Wang & Xiulai Xu . Tunable electronic structure and magnetic anisotropy in bilayer ferromagnetic semiconductor Cr2Ge2Te6. Scientific Reports, 11,2744(2021)

14. Yunuan Wang, Feilong Song, Yu Yuan, Jianchen Dang, Xin Xie, Sibai Sun, Sai Yan, Yanbing Hou, Zhidong Lou, and Xiulai Xu. Strong Triplet-Exciton–LO-Phonon Coupling in Two-Dimensional Layered Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Single Crystal Microflakes. The Journal of Physical Chemistry Letters, 12,2133(2021)

2020

1. Xin Xie, Shushu Shi, Xiulai Xu. Coupling between quantum dots and photonic nanostructures. Journal of Semiconductors, 41, 0604001(2020)

2. Wang JieSu , Ge Chen, Guo Er-Jia, Xu XiuLai, Wang Can & Jin KuiJuan. Structure demonstration of perovskite oxide and its epitaxial thin films by second harmonic generation. Science China Technological Sciences, 63,874(2020)

3. Jingnan Yang, Chenjiang Qian, XinXie, KaiPeng, ShiyaoWu, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, YangYu ,ShushuShi, Jiongji He, Matthew J. Steer, IainG.Thayne, Bei-BeiLi, FangBo ,Yun-Feng Xiao, Zhanchun Zuo, Kuijuan Jin, ChangzhiGu and Xiulai Xu. Diabolical points in coupled active cavities with quantum emitters. Light, science & applications, 9,6(2020)

4. Chenjiang Qian, Xin Xie , Jingnan Yang, and Xiulai Xu. A Cratered Photonic Crystal Cavity Mode for Nonlocal Exciton–Photon Interactions. Advanced Quantum Technologies, 3,1900024(2020)

5. Xin Xie Weixuan Zhang Xiaowu He Shiyao Wu Jianchen Dang Kai Peng Feilong Song Longlong Yang Haiqiao Ni Zhichuan Niu Can Wang Kuijuan Jin Xiangdong Zhang Xiulai Xu. Cavity Quantum Electrodynamics with Second‐Order Topological Corner State. Laser & Photonics Reviews, 8,1900425 (2020)

6. Weixuan Zhang, Xin Xie, Huiming Hao, Jianchen Dang, Shan Xiao, Shushu Shi, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Can Wang, Kuijuan Jin, Xiangdong Zhang & Xiulai Xu . Low-threshold topological nanolasers based on the second-order corner state. Light: Science & Applications, 9,109(2020)

7. Shiyao Wu, Kai Peng, Xin Xie, Jingnan Yang, Shan Xiao, Feilong Song, Jianchen Dang, Sibai Sun, Longlong Yang, Yunuan Wang, Shushu Shi, Jiongji He, Zhanchun Zuo, Xiulai Xu. Electron and hole g tensors of neutral and charged excitons in single quantum dots by high-resolution photocurrent spectroscopy . Phys. Rev. Applied 14, 014049 (2020)

8. 宋飞龙, 王玉暖, 张峰, 武诗谣, 谢昕, 杨静南, 孙思白, 党剑臣, 肖姗, 杨龙龙, 钟海政, 许秀来. CH3NH3PbBr3纳米线中束缚激子g因子的各向异性. 物理学报, 16,167102(2020)

9. Jianchen Dang, Sibai Sun, Xin Xie, Yang Yu, Kai Peng, Chenjiang Qian, Shiyao Wu, Feilong Song, Jingnan Yang, Shan Xiao, Longlong Yang, Yunuan Wang, M. A. Rafiq, Can Wang & Xiulai Xu. Identifying defect-related quantum emitters in monolayer WSe2. Npj 2D Materials and Applications, 4,2(2020)

10. Hassan Ali, Jing Tang, Kai Peng, SiBai Sun, Attia Falak, FeiLong Song, ShiYao Wu, ChenJiang Qian, Meng Wang, XiTian Zhang, Muhammad Aftab Rafiq & XiuLai Xu. Single-electron pumping in a ZnO single-nanobelt quantum dot transistor. Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 6,267811(2020)

11. Sibai Sun, Jianchen Dang, Xin Xie, Yang Yu, Longlong Yang, Shan Xiao, Shiyao Wu, Kai Peng, Feilong Song, Yunuan Wang, Jingnan Yang, Chenjiang Qian, Zhanchun Zuo, Xiulai Xu. Large Photoluminescence Enhancement by an Out-of-Plane Magnetic Field in Exfoliated WS2 Flakes. Chinese Phys. Lett, 8,087801(2020)

2019

1. Feilong Song, Chenjiang Qian, Yunuan Wang, Feng Zhang, Kai Peng, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Sibai Sun, Yang Yu, Jianchen Dang, Shan Xiao, Longlong Yang, Kuijuan Jin, Haizheng Zhong, Xiulai Xu. Hot Polarons with Trapped Excitons and Octahedra‐Twist Phonons in CH3NH3PbBr3 Hybrid Perovskite Nanowires. Laser & Photonics Reviews, 14,1900267(2019)

2. Shiyao Wu, Kai Peng, Sergio Battiato, Valentina Zannier, Andrea Bertoni, Guido Goldoni, Xin Xie, Jingnan Yang, Shan Xiao, Chenjiang Qian, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Fabio Beltram, Lucia SorbaAng Li, Bei-bei Li, Francesco Rossella and Xiulai Xu. Anisotropies of the g-factor tensor and diamagnetic coefficient in crystal-phase quantum dots in InP nanowires. Nano Research, 12,2842(2019)

3. Hongbao Yao, Jiesu Wang, Kuijuan Jin, Qinghua Zhang, Wenning Ren, Pazhanivelu Venkatachalam, Lin Gu, Chen Ge, Er-Jia Guo, Xiulai Xu, Can Wang and Guozhen Yang. Multiferroic Metal–PbNbTiO Films on Nb-Doped STO. ACS Applied Electronic Materials, 1,2109(2019)

4. S. Fareed, Arifa Jamil, F. Afsar, F. Sher, Chuanbo Li, Xiulai Xu and M. A. Rafiq. Selective Oxygen Sensor Prepared Using Ni-doped Zinc Ferrite Nanoparticles. Journal of Electronic Materials, 9,5677(2019)

5. Chenjiang Qian, Xin Xie , Jingnan Yang, and Xiulai Xu. A Cratered Photonic Crystal Cavity Mode for Nonlocal Exciton–Photon Interactions. Advanced Quantum Technologies, 3,1900024(2019)

6. Yang Yu, Jianchen Dang, Chenjiang Qian, Sibai Sun, Kai Peng, Xin Xie, Shiyao Wu, Feilong Song, Jingnan Yang, Shan Xiao, Longlong Yang, Yunuan Wang, Xinyan Shan, M. A. Rafiq, Bei-Bei Li, and Xiulai Xu. Many-body effect of mesoscopic localized states in MoS2 monolayer . Physical Review Materials, 5,051001(2019) (Rapid Communications)

7. M. F. Afsar, M. A. Rafiq, A. I. Y. Tok, Chuanbo Li, Buwen Cheng, Xiulai Xu. Humidity and selective oxygen detection by Ag2S nanoparticles gas sensor. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 11,10117(2019)

8. Y Javed, Sikander M Mirza, Chuanbo Li, Xiulai Xu and M A Rafiq . The role of biaxial strain and pressure on the thermoelectric performance of SnSe2: a first principles study. Semiconductor Science and Technology, 34,5(2019)

9. Sibai Sun, Yang Yu, Jianchen Dang, Kai Peng, Xin Xie, Feilong Song, Chenjiang Qian, Shiyao Wu, Hassan Ali, Jing Tang, Jingnan Yang, Shan Xiao, Shilu Tian, Meng Wang, Xinyan Shan, M. A. Rafiq, Can Wang, and Xiulai Xu. Large g factor in bilayer WS2 flakes . Applied Physics Letters, 114,113104(2019)

10. Arifa Jamil, S. Fareed, N. Tiwari, Chuanbo Li, Buwen Cheng, Xiulai Xu, M. A. Rafiq. Effect of titanium doping on conductivity, density of states and conduction mechanism in ZnO thin film. Applied Physics A, 125,238(2019)

11. Kai Peng, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Chenjiang Qian, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Shan Xiao and Xiulai Xu. Tuning the carrier tunneling in a single quantum dot with a magnetic field in Faraday geometry . Applied Physics Letters, 114,091109(2019)

12. Chenjiang Qian, Xin Xie, Jingnan Yang, Kai Peng, Shiyao Wu, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Matthew J. Steer, Iain G. Thayne, Kuijuan Jin, Changzhi Gu, and Xiulai Xu. Enhanced Strong Interaction between Nanocavities and p-shell Excitons Beyond the Dipole Approximation. Physical Review Letters, 122,087401(2019)

13. Sergio Battiato, Shiyao Wu, Valentina Zannier, Andrea Bertoni, Guido Goldoni, Ang Li, Shan Xiao, Xiao Dong Han, Fabio Beltram, Lucia Sorba, Xiulai Xu and Francesco Rossella. Polychromatic emission in a wide energy range from InP-InAs-InP multi-shell nanowires. Nanotechnology, 30,194004,(2019)

14. Kai Peng, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Chenjiang Qian, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Shushu Shi, Jiongji He, and Xiulai Xu. Giant Photocurrent Enhancement by Coulomb Interaction in a Single Quantum Dot for Energy Harvesting. Physical Review Applied, 11,024015(2019)

2018

1. Wen Xiong, Xiulai Xu, Jun-Wei Luo, Ming Gong, Shu-Shen Li and Guang-Can Guo . Fundamental Intrinsic Lifetimes in Semiconductor Self-Assembled Quantum Dots. Physical Review Applied, 10,044009(2018)

2. Hailing Wang, Wenqi Wei, Jianhuan Wang, Qi Feng, Shiyao Wu, Huaixin Yang, Xiulai Xu, Ting Wang and Jianjun Zhang. Catalyst-free growth of lateral InAs nanowires. Journal of Crystal Growth, 498, 209(2018)

3. Chenjiang Qian, Shiyao Wu, Feilong Song, Kai Peng, Xin Xie, Jingnan Yang, Shan Xiao, Matthew J. Steer, Iain G. Thayne, Chengchun Tang, Zhanchun Zuo, Kuijuan Jin, Changzhi Gu, and Xiulai Xu. Two-Photon Rabi Splitting in a Coupled System of a Nanocavity and Exciton Complexes. Physical Review Letters, 120,213901(2018)

4. Ling Lu * , Rongjuan Liu, Xiulai Xu, Chen Ge, Kuijuan Jin, Li Wang, and Guozhen Yang. Light-matter interactions. Science, 360,673(2018)

5. Hassan Ali, Yunyan Zhang, Jing Tang, Kai Peng, Sibai Sun, Yue Sun, Feilong Song, Attia Falak, Shiyao Wu, Chenjiang Qian, Meng Wang, Zhanchun Zuo, Kui‐Juan Jin, Ana M. Sanchez, Huiyun Liu, Xiulai Xu. High‐Responsivity Photodetection by a Self‐Catalyzed Phase‐Pure p‐GaAs Nanowire. Small, 17,1704429(2018)

6. Jiesu Wang, Kuijuan Jin, Hongbao Yao, Junxing Gu, Xiulai Xu, Chen Ge, Can Wang, Meng He, Guozhen Yang. Temperature-dependent phase transition in barium titanate crystals probed by second harmonic generation. Applied Physics Letters, 10,102904(2018)

7. Jing Tang, Xiu-Lai Xu. Magneto-optical properties of self-assembled InAs quantum dots for quantum information processing. Chinese Physics B, 2,027804(2018)

2017

1. Kai Peng, Shiyao Wu, Jing Tang, Feilong Song, Chenjiang Qian, Sibai Sun, Shan Xiao, Meng Wang, Hassan Ali, David A. Williams, and Xiulai Xu. Probing the Dark-Exciton States of a Single Quantum Dot Using Photocurrent Spectroscopy in a Magnetic Field. Physical Review Applied, 8,064018(2017)

2. J. D. Mar, J. J. Baumberg, X. L. Xu, A. C. Irvine, and D. A. Williams. Precise measurements of the dipole moment and polarizability of the neutral exciton and positive trion in a single quantum dot. Physical Review B, 95,201304(2017)

3. Yunyan Zhang, Ana M. Sanchez, Martin Aagesen, Yue Sun, Jiang Wu, Dongyoung Kim, Pamela Jurczak, Suguo Huo, Xiulai Xu and Huiyun Liu. Influence of droplet size on the growth of high-quality self-catalyzed GaAsP nanowires. SPIE. Conference Proceedings 10114, Quantum Dots and Nanostructures: Growth, Characterization, and Modeling XIV, 101140K(2017)

4. Chenjiang Qian, Xin Xie, Jingnan Yang, Yanhui Zhao, Jing Tang, Xiulai Xu. Coupling of Two-dimensional Slab Photonic Crystal Cavities and Waveguides. 激光与光电子学进展, 3,030001(2017)

5. Hassan Ali, Attia Falak, M A Rafiq, Usman Khan, Shafqat Karim, Adeela Nairan, Tang Jing, Yue Sun, Sibai Sun, Chenjiang Qian and Xiulai Xu. Temperature Dependent Dielectric and Electric Modulus Properties of ZnS Nano Particles. Semiconductor Science and Technology, 32,035008(2017)

6. Yue Sun, Feilong Song, Chenjiang Qian, Kai Peng, Sibai Sun, Yanhui Zhao, Zelong Bai, Jing Tang, Shiyao Wu, Hassan Ali, Fang Bo, Haizheng Zhong, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu. High-Q microcavity enhanced optical properties of CuInS2/ZnS colloidal quantum dots towards non-photodegradation. ACS Photonics, 2,369(2017)

7. Wan Qian, Jin KuiJuan, Wang JieSu, Yao HongBao, Gu JunXing, Guo HaiZhong, Xu XiuLai, Yang GuoZhen . Modulation of ultrafast laser-induced magnetization precession in BiFeO3-coated La0.67Sr0.33MnO3 thin films. Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 4,047511(2017)

2016

1. Jie-su Wang, Kui-juan Jin, Hai-zhong Guo, Jun-xing Gu, Qian Wan, Xu He, Xiao-long Li, Xiu-lai Xu & Guo-zhen Yang. Evolution of structural distortion in BiFeO3 thin films probed by second-harmonic generation. Scientific Reports, 6,38268(2016)

2. Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Kangsheng Qiu, Jing Tang, Yue Sun, Kuijuan Jin & Xiulai Xu. Gain enhanced Fano resonance in a coupled photonic crystal cavity-waveguide structure. Scientific Reports, 6,33645(2016)

3. Zhao Yan-Hui, Qian Chen-Jiang, Tang Jing, Sun Yue, Peng Kai, Xu Xiu-Lai. Effects of location and polarization of a dipole source on the excitation of a photonic crystal H1 cavity. Acta Physica Sinica, 13,134206(2016)

4. Hassan Ali, Usman Khan, M. A. Rafiq, Attia Falak, Adeela Narain, Tang Jing, and Xiulai Xu. Richardson-Schottky transport mechanism in ZnS nanoparticles. AIP Advances, 6,055306(2016)

5. Wenpeng Hou, Ning-Jiu Zhao, Dongli Meng, Jing Tang, Yi Zeng, Yu Wu, Yangziwan Weng, Chungui Cheng, Xiulai Xu, Yi Li, Jian-Ping Zhang, Yong Huang, Christopher W. Bielawski, and Jianxin Geng. Controlled Growth of Well-Defined Conjugated Polymers from the Surfaces of Multiwalled Carbon Nanotubes: Photoresponse Enhancement via Charge Separation. ACS Nano, 5,5189(2016)

6. Yue Sun, Chenjiang Qian, Kai Peng, Zelong Bai, Jing Tang, Yanhui Zhao, Shiyao Wu, Hassan Ali, Feilong Song, Haizheng Zhong, and Xiulai Xu. Recombination processes in CuInS2/ZnS nanocrystals during steady-state photoluminescence. Applied Physics Letters, 108,041106(2016)

7. J. D. Mar, J. J. Baumberg, X. L. Xu, A. C. Irvine, and D. A. Williams. Electrical control of quantum-dot fine-structure splitting for high-fidelity hole spin initialization. Physical Review B, 93,045316(2016)

8. Jing Zhang, Jinhuan Wang, Peng Chen, Yue Sun, Shuang Wu, Zhiyan Jia, Xiaobo Lu, Hua Yu, Wei Chen, Jianqi Zhu, Guibai Xie, Rong Yang, Dongxia Shi, Xiulai Xu, Jianyong Xiang, Kaihui Liu, Guangyu Zhang. Observation of Strong Interlayer Coupling in MoS2/WS2 Heterostructures. Advanced Materials, 28,1950(2016)

9. Yunyan Zhang, Ana M. Sanchez, Yue Sun, Jiang Wu, Martin Aagesen, Suguo Huo, Dongyoung Kim, Pamela Jurczak, Xiulai Xu, and Huiyun Liu. Influence of Droplet Size on Growth of Self-Catalyzed Ternary GaAsP Nanowires. Nano Letters, 16,1237(2016)

10. Shuo Cao, Jing Tang, Yue Sun, Kai Peng, Yunan Gao, Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Sibai Sun, Hassan Ali, Yuting Shao, Shiyao Wu, Feilong Song, David A. Williams, Weidong Sheng, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu. Observation of coupling between zero- and two-dimensional semiconductor systems based on anomalous diamagnetic effects. Nano Research, 9,306(2016)

11. Yuan Yuan, Lu Xiao-Gang, Bai Jin-Hai, Li Jian-Jun, Wu Ling-An, Fu Pan-Ming, Wang Ru-Quan, Zuo Zhan-Chun. One-dimensional far-detuned optical lattice realized with a multimode 1064 nm laser. Acta Physica Sinica, 4,043701(2016)

2015

1. Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Kangsheng Qiu, Yunan Gao and Xiulai Xu. Ultrafast optical switching using photonic molecules in photonic crystal waveguides. Optics Express, 7,9211(2015)

2. Wen-jia Zhou, Kui-juan Jin, Hai-zhong Guo, Xu He, Meng He, Xiu-lai Xu, Hui-bin Lu and Guo-zhen Yang. Significant enhancement of photovoltage in artificially designed perovskite oxide structures. Applied Physics Letters, 106,131109(2015)

3. Jing Tang, Weidong Geng & Xiulai Xu. Quantum Interference Induced Photon Blockade in a Coupled Single Quantum Dot-Cavity System. Scientific Reports, 5,9252(2015)

4. Shuo Cao, Jing Tang, Yunan Gao, Yue Sun, Kangsheng Qiu, Yanhui Zhao, Min He, Jin-An Shi, Lin Gu, David A. Williams, Weidong Sheng, Kuijuan Jin & Xiulai Xu. Longitudinal wave function control in single quantum dots with an applied magnetic field. Scientific Reports, 5,8041(2015)

5. Xiaogang Lu, Xingxu Miao, Jinhai Bai, Liya Pei, Meng Wang, Yanlei Gao, Ling-An Wu, Panming Fu, Ruquan Wang, Zhanchun Zuo. Transition from Autler–Townes splitting to electromagnetically induced transparency based on the dynamics of decaying dressed states. Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics, 5,055003(2015)

6. Wang Meng, Lu Xiao-Gang, Bai Jin-Hai, Pei Li-Ya, Miao Xing-Xu, Gao Yan-Lei, Wu Ling-An, Fu Pan-Ming, Yang Shi-Ping, Pang Zhao-Guang, Wang Ru-Quan, Zuo Zhan-Chun. Kramers-Kronig relation in a Doppler-broadened Λ-type three-level system. Chinese Physics B, 11,114205(2015)

7. Lu Xiao-Gang, Miao Xing-Xu, Bai Jin-Hai, Yuan Yuan, Wu Ling-An, Fu Pan-Ming, Wang Ru-Quan, Zuo Zhan-Chun. Crossover between electromagnetically induced transparency and Autler-Townes splitting with dispersion. Chinese Physics B, 9,94204(2015)

8. Wang Meng, Bai Jin-Hai, Pei Li-Ya, Lu Xiao-Gang, Gao Yan-Lei, Wang Ru-Quan, Wu Ling-An, Yang Shi-Ping, Pang Zhao-Guang, Fu Pan-Ming, Zuo Zhan-Chun. Electromagnetically induced transparency in a near-resonance coupling field. Acta Physica Sinica, 15,154208(2015)

9. Bai Jin-Hai, Lu Xiao-Gang, Miao Xing-Xu, Pei Li-Ya, Wang Meng, Gao Yan-Lei, Wang Ru-Quan, Wu Ling-An, Fu Pan-Ming, Zuo Zhan-Chun. Analysis on the absorption curve asymmetry of electromagnetically induced transparency in Rb87 cold atoms. Acta Physica Sinica, 3,034206(2015)

10. Gao Yanlei, Lu Xiaogang, Bai Jinhai, Wang Meng, Wu Ling-an, Wang Ruquan, Pang Zhaoguang, Yang Shiping, Fu Panming, Zuo Zhanchun. Avalanche Luminescence Crosstalk between Avalanche Photodiodes. Acta Optica Sinica, 7,0727004(2015)

2014

1. Jonathan D. Mar, Jeremy J. Baumberg, Xiulai Xu, Andrew C. Irvine, and David A. Williams. Ultrafast high-fidelity initialization of a quantum-dot spin qubit without magnetic fields. Physical Review B, 90,241303(2014)

2. Shuo Cao and Xiulai Xu. Microcavity enhanced single-photon emission from single semiconductor quantum dots. Physics, 11,740(2014)

3. Jing Tang, Shuo Cao, Yunan Gao, Yue Sun, Weidong Geng, David A. Williams, Kuijuan Jin and Xiulai Xu. Charge state control in single InAs/GaAs quantum dots by external electric and magnetic fields. Applied Physics Letters, 105,041109(2014)

4. Kangsheng Qiu, Yanhui Zhao, Baohua Feng and Xiulai Xu. Whispering gallery modes in a bent ZnO microwire. Acta Physica Sinica, 17,177802(2014)

5. JI Xiao-Fan, XU Zheng, CAO Shuo, QIU Kang-Sheng, TANG Jing, ZHANG Xi-Tian and XU Xiu-Lai. Single-ZnO-Nanobelt Based Single-Electron Transistors. Chinese Physics Letters, 6,067303(2014)

6. Kangsheng Qiu, Yanhui Zhao, Yunan Gao, Xiangbo Liu, Xiaofan Ji, Shuo Cao, Jing Tang, Yue Sun, Dongxiang Zhang, Baohua Feng, and Xiulai Xu. Refractive index of a single ZnO microwire at high temperatures. Applied Physics Letters, 104,081109(2014)

2013

1. F.S.F. Brossard, B.P.L. Reid, C.C.S. Chan, X. L. Xu, J. P. Griffiths, D.A. Williams, R. Murray, and R.A. Taylor. Confocal microphotoluminescence mapping of coupled and detuned states in photonic molecules. Optics Express, 21,16934(2013)

2. J. D. Mar, J. J. Baumberg, X. L. Xu, A. C. Irvine, C. Stanley, and D. A. Williams. High-resolution photocurrent spectroscopy of the positive trion state in a single quantum dot. Physical Review B, 87,155315(2013)

3. Shuo Cao, Xiaofan Ji, Kangsheng Qiu, Yunan Gao, Yanhui Zhao, Jing Tang, Zheng Xu, Kuijuan Jin*, and Xiulai Xu*. Resolving exciton diffusion in InGaAs quantum wells using micro-photoluminescence mapping with a lateral excitation. Semiconductor Science and Technology, 28,125004(2013)

4. Liya Pei, Xiaogang Lu, Jinhai Bai, Xingxu Miao, Ruquan Wang, Ling-An Wu, Shiwei Ren, Zhiyong Jiao, Huafeng Zhu, Panming Fu*, and Zhanchun Zuo*. Resonant stimulated Raman gain and loss spectroscopy in Rb atomic vapor. Physical Review A, 87,063822(2013)

2011 & Before

1. J. D. Mar, X. L. Xu, J. J. Baumberg, A. C. Irvine, C. Stanley, and D. A. Williams. Electrically-tunable hole tunnelling from a single self-assembled quantum dot embedded in an n-i-Schottky photovoltaic cell. Applied Physics Letters, 99,031102(2011)

2. J. D. Mar, X. L. Xu, J. J. Baumberg, A. C. Irvine, C. Stanley, and D. A. Williams. Voltage-controlled electron tunnelling from a single self-assembled quantum dot embedded in a two-dimensional-electron-gas-based photovoltaic cell. Journal of Applied Physics, 110,053110(2011)

3. J. D. Mar, X. L. Xu, J. J. Baumberg, F. S. F. Brossard, A. C. Irvine, C. Stanley, and D. A. Williams. Bias-controlled single-electron charging of a self-assembled quantum dot in a two-dimensional-electron-gas-based n-i-Schottky diode. Physical Review B, 83,075306(2011)

4. J. D. Mar, X. L. Xu, J. S. Sandhu, A. C. Irvine, M. Hopkinson, and D. A. Williams. Electrical control of fine-Structure splitting in self-assembled quantum dots for entangled photon pair creation. Applied Physics Letters, 97,221108(2010)

5. Xiulai Xu, Andrew C. Irvine, Yang Yang, Xitian Zhang, and David A. Williams. Coulomb oscillations of indium-doped ZnO nanowire transistors in a magnetic field. Physics Review B, 82,195309(2010)

6. Xiulai Xu, Frederic Brossard, David A. Williams, Daniel Collins, Mark Holmes, Robert A Taylor, Xitian Zhang. Cavity modes of tapered ZnO nanowires. New Journal of Physics, 12,083052(2010)

7. F.S.F. Brossard, Xiulai Xu (co-first author), D.A. Williams, M. Hadjipanayi, Mark Hopkinson and R.A. Taylor. Strongly coupled single quantum dot in a photonic crystal waveguide cavity. Applied Physics Letters, 97,111101(2010)
--- News on Physorg.com: http://www.physorg.com/news206011053.html;
--- One of most downloaded papers (Second) in September 2010 of APL

8. Xiulai Xu, Hugh Baker, and David A. Williams. Highly sensitive, photon number resolved detection mediated by phonons using δ-doped GaAs. Nano Letters, 10,1364(2010)

9. X. H. Yang, Xiulai Xu, X. P. Wang, H. Q. Ni, Q. Han, Z. C. Niu and D. A. Williams. Optically controlled quantum dot gated transistors with high on/off ratio. Applied Physics Letters, 96,083503(2010)

10. Xiulai Xu, Frederic Brossard, David A. Williams, Daniel Collins, Mark Holmes, Robert A Taylor, Xitian Zhang. Mapping cavity modes of ZnO nanobelts. Applied Physics Letters, 94,231103(2009)
--- One of most downloaded papers in June 2009 of APL

11. J. Wunderlich, A. C. Irvine, Jairo Sinova, B. G. Park, Xiulai Xu, B. Kaestner, V. Novak, and T. Jungwirth. Spin-injection Hall effect in a planar photovoltaic cell. Nature Physics, 5,675(2009)

12. Xiulai Xu, Frederic Brossard, Kiyotaka Hammura, David A. Willliams, B. Alloing, L. H. Li and Andrea Fiore. 'Plug and play' single photons at 1.3μm approaching GHz operation. Applied Physics Letters, 93,021124(2008)

13. Xiulai Xu, Aleksey Andreev and David A Williams. Manipulating quantum-confined Stark shift in electroluminescence from quantum dots with side gates. New Journal Physics, 10,053036(2008)

14. Xiulai Xu, Ian Toft, Richard T. Phillips, Jonathan Mar, Kiyotaka Hammura and David A. Williams. 'Plug and play' single-photon sources. Applied Physics Letters, 90,061103(2007)
--- News on Physorg.com: http://www.physorg.com/news93186595.html;
--- The most downloaded paper in Feb 2007 of APL

15. Xiulai Xu, David A. Williams, and John R. A. Cleaver. Electroluminescence from coupled InGaAs/GaAs quantum dots embedded in lateral p-i-n junctions. Applied Physics Letters, 89,091120(2006)

16. Xiulai Xu, David A. Williams, and John R. A. Cleaver. Splitting of excitons and biexcitons in coupled InAs quantum dot molecules. Applied Physics Letters, 86,012103(2005)

17. Xiulai Xu, David A. Williams, and John R. A. Cleaver. Electrically pumped single-photon sources in lateral p-i-n junction. Applied Physics Letters, 85,3238(2004)

18. Xiulai Xu, S. P. Lau, J. S. Chen, et al.. Polycystalline ZnO thin films on Si (1 0 0) deposited by filtered cathodic vacuum arc. Journal Cryst Growth, 223,201(2001) [Cited > 100 times]

19. Xiulai Xu, Z. Xu, Y. B. Hou, et al.. Ultraviolet-blue electroluminescence from Gd3Ga5O12:Ag. Applied Physics Letters, 5,672(2000)

20. Xiulai Xu, X. H. Chen, Y. B. Hou, et al.. Blue electroluminescence from tris-(8-hydroxyquinoline) aluminum thin film. Chemical Physics Letters, 4,420(2000)

Patent

1. Xiulai Xu and David A Williams. Photodetector relying on phonon detection. EP2224497 (2010)

2. Xiulai Xu and David A Williams. Single-photon source. EP2202550 (2010)

3. 芦小刚,王如泉,左战春. 一种具有温控调节装置的干涉滤波器. (专利申请号: 201510233910.9)

4. 芦小刚,王如泉,左战春. 基于高斯白噪声的激光展宽装置和方法. (专利申请号: 201510227038.7)

Book

1. Xiulai Xu, Aleksey Andreev and David A Williams. 'Quantum Coupling in Quantum Dot Molecules', in Self-Assembled Quantum Dots. Springer, Chapter 8, (2008) P239